Secursenior - Oświadczenie o ochronie danych - 24 Stunden Betreuung

Oświadczenie o ochronie danych

 1. Wskazówki ogólne

Poniższe wskazówki dostarczają prosty przegląd tego, co dzieje sie z Państwa danymi osobowymi, kiedy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową. Dane osobowe to wszystkie dane, za pomocą których można osobiście Państwa zidentyfikować. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych prosimy pobrać z naszego Oświadczenia o ochronie danych zamieszczonego poniżej tego tekstu.

Administratorzy tych stron traktują ochronę Państwa danych osobowych bardzo poważnie. Obchodzimy się z Państwa danymi osobowymi w sposób poufny oraz zgodnie z przepisami prawa o ochronie danych jak i zgodnie z poniższym Oświadczeniem o ochronie danych.

Kiedy używacie Państwo tej strony internetowej, pobierane są różne dane osobowe. Dane osobowe to takie dane, za pomocą których można Państwa osobiście zidentyfikować. Niniejsze Oświadczenie o ochronie danych wyjaśnia, jakie dane pobieramy i do czego je wykorzystujemy. Oświadczenie to wyjaśnia też, jak i w jakim celu pobieramy i wykorzystujemy dane.

Zwracamy uwagę na to, że przekazywanie danych w Internecie (np. w komunikacji za pomocą e-maili) może wykazywać luki w ich ochronie. Kompletna ochrona danych przed dostępem do nich osób trzecich jest niemożliwa.

Kto jest odpowiedzialny za pobieranie danych na tej stronie internetowej?

Jednostką odpowiedzialną za przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest:

Secursenior GmbH

Kaiser-Wilhelm-Ring 19

40545 Düsseldorf

Telefon: 0211 56 38 69 44

E-Mail: mail@secursenior.de

Jednostka odpowiedzialna to osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych (np. nazwisk, adresów e-mailowych czy innych danych).

 

 

Jak pobieramy Państwa dane?

Państwa dane są pobierane po pierwsze poprzez to, że Państwo nam je komunikujecie. W tym przypadku może chodzić o dane, które podajecie Państwo w formularzu kontaktowym.

Inne dane zostają pobrane automatycznie przez nasze systemy IT przy okazji odwiedzenia naszej strony internetowej. To są przede wszystkim dane techniczne (np. wyszukiwarki internetowej, systemu operacyjnego czy godziny wywołania strony). Pobranie tych danych następuje automatycznie w chwili wejścia na naszą stronę internetową.

Do czego wykorzystujemy Państwa dane?

Część danych zostaje pobrana w celu zapewnienia bezusterkowego udostępnienia naszej strony internetowej. Inne dane mogą być wykorzystywane do analizy Państwa zachowań jako użytkowników Internetu. Dane osobowe przechowywujemy zasadniczo tylko tak długo, jak jest to potrzebne ze względu na cel, jakiemu  przechowanie danych służy. Jeżeli cel przetwarzania danych przestaje istnieć, wymazujemy dane, chyba że jesteśmy prawnie zobowiązani lub uprawnieni do dalszego przechowywania danych.

Zasadniczo nie przekazujemy danych osobowych osobom trzecim. To następuje z reguły tylko wtedy, gdy osoba, której dane dotyczą, zgodziła się na to, kiedy angażujemy tak zwane „Podmioty przetwarzające“ (art. 4 nr 8 RODO[1]) lub inne strony trzecie (samodzielnie odpowiedzialni za przetwarzanie danych, art. 4 nr 10 RODO), których włączenie na podstawie art. 6 ust. 1 zdanie 1 litera b RODO do realizacji stosunków umownych z nimi jest konieczne albo istnieje prawne zobowiązanie do ich zaangażowania. My, czy też w przypadku przetwarzania zleceń – nasi usługodawcy, zasadniczo przetwarzamy dane osobowe tylko w krajach wewnątrz Unii Europejskiej czy Europejskiego Obszaru Gospodarczego, które podlegają pod zakres obowiązywania RODO.

Przekazanie danych osobowych do tak zwanych „państw trzeich“ (państwa poza Unią Europejską i/lub poza Europejskim Obszarem Gospodarczym) jest możliwe w przypadkach wyjątkowych zaangażowania „Podmiotów przetwarzających“ czy innych usługodawców, np. w ramach usług co do analizy stron internetowych (przykładowo „Google Analytics“, odnośnie tego patrz nasze wyjaśnienia poniżej). „Państwa trzecie“ to państwa nie należące do Unii Europejskiej i/lub do Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w przypadku których nie można w prosty sposób przyjąć, że stosują ochronę danych na poziomie odpowiadającym standardom Unii Europejskiej.

Przed takim przekazaniem danych upewniamy się co do tego, że w danym państwie trzecim lub u odbiorcy w państwie trzecim zapewniony jest odpowiedni poziom ochrony danych zgodnie z art. 44 i następnymi RODO, przykładowo poprzez obowiązywanie tak zwanej „Decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony“ Komisji Europejskiej lub poprzez stosowanie „Standardów klauzul umownych Unii Europejskiej“. Jeżeli odbiorca danych osobowych ma siedzibę w USA, odpowiedni stopień ochrony danych mogą też zapewniać zasady tak zwanego Porozumienia „EU-US Privacy Shield“. Dalsze informacje odnośnie stosownych i odpowiednich gwarancji utrzymania odpowiedniego stopnia ochrony danych udostępnimy Państwu chętnie w razie zapytania; dane kontaktowe znajdziecie Państwo na początku niniejszej informacji o ochronie danych. Informacje odnośnie państw biorących udział w Porozumieniu EU-US Privacy Shield znajdziecie Państwo także tutaj: www.privacyshield.gov/list.

Jakie prawa mają Państwo odnośnie swoich danych?

Mają Państwo prawo do bezpłatnego otrzymania w dowolnym momencie informacji o pochodzeniu, odbiorcy i celu zgromadzonych Państwa danych osobowych. Poza tym mają Państwo prawo do żądania sprostowania, zablokowania lub usunięcia tych danych.  Odnośnie tych praw jak i dalszych pytań co do ochrony danych możecie się Państwo zwracać do nas na podany w Impressum adres. Poza tym przysługuje Państwu prawo do wniesienia zażalenia do właściwego urzędu nadzorczego.

Kodowanie SSL i TLS

Ta strona wykorzystuje kodowanie SSL albo TLS ze względów bezpieczeństwa i do ochrony przekazywania poufnych treści, jak na przykład zamówienia czy zapytania, które przesyłacie Państwo do nas jako administratora strony. Zakodowane połączenie poznacie Państwo po tym, że linijka z adresem w wyszukiwarce zmienia się z „http://“ na „https://“ i po pojawieniu sie symbolu zamka w tej linijce.

Gdy kodowanie SSL lub TLS jest uaktywnione, dane, które Państwo nam przekazujecie nie mogą być czytane przez osoby trzecie.

Narzędzia analizy i narzędzia innych usługodawców

Przy okazji odwiedzenia naszej strony internetowej może zostać dokonane statystyczne przeanalizowanie Państwa zachowań jako użytkowników Internetu.  Odbywa się to przede wszystkim za pomocą Cookies  i tak zwanych programów analitycznych. Analiza Państwa zachowań jako użytkowników Internetu z reguły odbywa się anonimowo;

analiza Państwa zachowań jako użytkowników Internetu nie może zostać przeprowadzone aż do Państwa osoby. Możecie Państwo sprzeciwić się dokonywaniu tej analizy lub ją uniemożliwić przez nieużywanie określonych narzędzi. Szczegółowe informacje odnośnie tego znajdziecie Państwo w poniższym Oświadczeniu o ochronie danych.

Możecie Państwo sprzeciwić się dokonywaniu tej analizy. O możliwościach wniesienia sprzeciwu poinformujemy Państwa w niniejszym Oświadczeniu o ochronie danych.

Sprzeciw wobec e-maili reklamowych

Niniejszym wnosi się sprzeciw wobec używania danych kontaktowych opublikowanych w ramach obowiązkowych informacji w Impressum do przesyłania reklamy i materiałów informacyjnych, które nie zostały wyraźnie zamówione. Administratorzy tych stron zastrzegają sobie stanowczo podjęcie kroków prawnych w przypadku przysłania niepożądanych informacji reklamowych, na przykład jako Spam.

 1. Prawa osób, których dane dotyczą

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu wykonania uzasadnionych interesów (art. 21 RODO)

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych następuje w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 litera e RODO) lub w celu wykonania uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 litera f RODO), możecie Państwo w dowolnym momencie z przyczyn wynikających z Państwa szczególnej sytuacji wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych. Gdy wniesiecie Państwo sprzeciw, nie będziemy już przetwarzać Państwa danych osobowych, chyba że

 • będziemy mogli udowodnić wystarczające i zasługujące na ochronę przyczyny przetwarzania danych, które będą nadrzędne w stosunku do interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, albo
 • przetwarzanie danych służy dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych.

 

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z 

art. 89 ust. 1 RODO, mają Państwo prawo wnieść z przyczyn wynikających z Państwa szczególnej sytuacji sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania leżącego w interesie publicznym. 

Odwołanie zgody na przetwarzanie danych (art. 7 ust. 3 RODO)

Wiele z procesów przetwarzania danych jest możliwe tylko na podstawie Państwa wyraźnej zgody. Macie Państwo prawo w dowolnym momencie odwołać wcześniej udzieloną zgodę. W tym celu wystarczy przesłanie nam w e-mailu  nie wymagającej żadnej formy informacji. Odwołanie zgody nie narusza zgodności z prawem przetwarzania danych następującego do momentu odwołania.

Prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (art. 77 RODO)

W przypadku naruszeń przepisów o ochronie danych, osobie, której naruszenia te dotyczą, przysługuje prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego. Właściwym organem nadzorczym w kwestiach prawnej ochrony danych jest Pełnomocnik do spraw Ochrony Danych niemieckiego kraju związkowego, w którym ma siedzibę nasze przedsiębiorstwo. Listę Pełnomocników do spraw Ochrony Danych oraz ich dane kontaktowe można pobrać pod następującym linkiem: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO)

Dane, które przetwarzamy w sposób zautomatyzowany na podstawie Państwa zgody lub jako wykonanie umowy, macie Państwo prawo otrzymać od nas na swoje ręce lub na ręce osoby trzeciej w powszechnie używanym i nadającym się do maszynowego odczytu formacie. Jeżeli zażądacie Państwo bezpośredniego przesyłania danych innemu administratorowi, przesyłanie takie odbywać się będzie tylko, jeżeli będzie ono możliwe technicznie.

Prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO)

Macie Państwo prawo do żądania od nas ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych (czyli do ograniczenia przetwarzania tylko do prostego przechowywania danych), jeżeli dotyczy Państwa jeden z następujących przypadków:

 • Zakwestionowaliście Państwo prawidłowość swoich danych osobowych. Możecie Państwo zażądać tego, żeby na czas trwania sprawdzania prawidłowości Państwa danych nie były one używane do innych celów niż sprawdzanie ich prawidłowości i odpowiednio do tego celu ograniczone.
 • Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, Państwo sprzeciwiacie się usunięciu swoich danych osobowych (art. 17 ust. 1 litera d RODO) i zamiast tego żądacie ograniczenia wykorzystywania swoich danych osobowych (art. 18 RODO).
 • Nie potrzebujemy już Państwa danych osobowych do celów przetwarzania, Państwo natomiast potrzebują ich do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych. W tym przypadku możecie Państwo żądać ograniczenia przetwarzania danych tylko do wyżej wymienionych celów.
 • Wnieśliście Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO. Do czasu stwierdzenia, czy nasze uzasadnione interesy lub powody przetwarzania Państwa danych są nadrzędne w stosunku do Państwa uzasadnionych interesów, możecie Państwo żądać od nas, żebyśmy przetwarzali Państwa dane tylko do sprawdzenia opisanego powyżej rozważenia interesów.

Jeżeli na Państwa żądanie ograniczymy przetwarzanie Państwa danych osobowych,    to możemy i będziemy te dane przetwarzać – za wyjątkiem ich przechowywania – tylko za Państwa zgodą albo tylko w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych lub ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej albo tylko ze względu na ważny interes publiczny Unii lub jednego z państw członkowskich Unii.

Gdyby ograniczenie przetwarzania zostało uchylone, zostaną Państwo o tym przedtem poinformowani.

Informacja, sprostowanie, usunięcie (art. 15-17 RODO)

W ramach aktualnie obowiązujących przepisów prawnych mają Państwo prawo do  bezpłatnego otrzymania w dowolnym momencie informacji o zgromadzonych Państwa danych osobowych, o ich pochodzeniu, odbiorcy i celu ich przetwarzania i ewentualnie prawo do sprostowania, zablokowania lub usunięcia tych danych.  Odnośnie tych praw jak i dalszych pytań co do ochrony danych osobowych możecie się Państwo zwaracać do nas w dowolnym momencie na podany w Impressum adres.

 1. Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej

Cookies

Niektóre strony internetowe używają tak zwanych Cookies (pol. „ciasteczka“ – przypis tłum.). Cookies nie wyrządzają żadnych szkód w komputerze i nie zawierają wirusów. Cookies służą do tego, żeby nasza oferta była dla użytkowników łatwiejsza w obsłudze, efektywniejsza i bezpieczniejsza. Cookies to są małe pliki tekstowe, które są zarchiwizowane w Państwa komputerze i które zapamiętuje Państwa wyszukiwarka.

Większość używanych przez nas Cookies to tak zwane “Session-Cookies”. Te Cookies są usuwane automatycznie na koniec wejścia na stronę internetową. Inne Cookies zostają zapisane na Państwa terminalu do czasu ich usunięcia stamtąd przez Państwa. Te Cookies umożliwiają nam ponowne rozpoznanie Państwa wyszukiwarki przy następnym wejściu na naszą stronę internetową.

Możecie Państwo tak ustawić swoją wyszukiwarkę, że będziecie informowani o umieszczeniu Cookies lub że będziecie zezwalali na umieszcznie Cookies tylko w pojedyńczych przypadkach, lub że wykluczycie przyjmowanie Cookies do określonych celów albo generalnie oraz że uaktywnicie automatyczne usuwanie Cookies w chwili zamykania wyszukiwarki. Przy dezaktywowaniu Cookies może zostać ograniczona funkcjonalność tej strony internetowej.

Cookies, które są konieczne do realizacji procesów komunikacyjnych lub do udostępnienia określonych funkcji, których sobie Państwo życzycie (np. funkcja koszyka do towarów), są zapisywane  na podstawie art. 6 ust. 1 litera f RODO. Administrator strony internetowej ma uzasadniony interes w przechowywaniu Cookies w celu technicznie bezbłędnego i zoptymalizowanego udostępniania swoich usług. O ile udzieliliście Państwo zgody na przetwarzanie swoich danych, opieramy się na art. 6 ust. 1 litera a RODO. Jeżeli przechowywane będą inne Cookies (np. Cookies do analizy Państwa zachowań jako użytkowników Internetu), będą one opisane osobno w niniejszym Oświadczeniu o ochronie danych.

Odnośnie Państwa prawa do wniesienia sprzeciwu odsyłamy do punktu 2 niniejszego Oświadczenia o ochronie danych.

Pliki Server-Log

Dostawca naszych stron internetowych automatycznie pobiera i przechowywuje w tak zwanych plikach Server-Log informacje, które Państwa wyszukiwarka przekazuje nam automatycznie. Są to:

Typ wyszukiwarki i wersja wyszukiwarki

Stosowany system operacyjny

Strona odsyłająca URL

Nazwa hosta komputera

Godzina zapytania servera

Adres IP

Nie dokonuje się połączenia tych danych z innymi źródłami danych.

Poprzez pobieranie i przetwarzanie „plików Log“ realizujemy następujące cele zgodnie z następującą podstawą prawną:

 • Udostępnianie użytkownikom treści naszej strony internetowej, co między innymi powoduje konieczność tymczasowego przechowania adresu IP w celu umożliwienia komunikacji pomiędzy użytkownikiem i naszą stroną internetową. Podstawę prawną tego przetwarzania danych – czyli na czas Państwa wejścia na stronę internetową – stanowi art. 6 ust. 1 litera b RODO jak i § 96 niemieckiej Ustawy o telekomunikacji i § 15 ust. 1 niemieckiej Ustawy o telemediach

Poza tym przetwarzanie danych opiera się na art. 6 ust. 1 litera f RODO (porównaj punkt IV.5), przy czym nasz uzasadniony interes wynika z tego, że dopiero to umożliwia nam udostępnienie naszych treści.

 • Zapewnienie bezproblemowego połączenia i komfortowego używania naszej strony internetowej, analiza bezpieczeństwa i stabilności systemu oraz inne cele administracyjne. Osiągamy to przez wykraczające ponad proces komunikacyjny przetwarzanie i przechowywanie adresu IP w plikach Log. Również te procesy opieramy na art. 6 ust. 1 litera f RODO (porównaj punkt IV.5) oraz na naszym powyżej wymienionym uzasadnionym interesie jak i na § 109 niemieckiej Ustawy o telekomunikacji.

Dane zostaną usunięte kiedy przestanie istnieć cel pobrania ich dla Państwa. W ramach przygotowywania treści naszej strony internetowej dane będą usuwane zasadniczo wtedy, kiedy opuścicie Państwo nasze strony i w ten sposób sesja zostanie zakończona.

Odnośnie realizowania celu zapewnienia bezpieczeństwa i stabilności systemu pliki Log będą przechowywane maksymalnie przez siedem dni po zakończeniu sesji. Przechowywanie czy też inne przetwarzanie danych przez okres dłuższy niż siedem dni następuje co najwyżej w takiej formie, że po upływie powyżej wymienionego siedmiodniowego terminu przechowywania adresy IP użytkowników zostaną usunięte lub zmienione w ten sposób (np. przez anonimizację lub pseudonimizację), że przyporządkowanie plików Log do adresu IP i przez to do użytkownika nie będzie już możliwe.

Formularz kontaktowy

Jeżeli przesyłacie nam Państwo zapytania przez formularz kontaktowy, Państwa dane z formularza kontaktowego włącznie z podanymi w nim przez Państwa danymi kontaktowymi są przez nas przechowywane w celu opracowania Państwa zapytania i na wypadek dalszych pytań związanych z zapytaniem. Tych danych nie przekazujemy innym administratorom bez Państwa zgody.

Przetwarzanie podanych do formularza kontaktowego danych następuje zatem wyłącznie na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 litera a RODO). Tą zgodę możecie Państwo odwołać w dowolnym momencie. W tym celu wystarczy przesłanie nam w e-mailu nie wymagającej żadnej formy informacji. Odwołanie nie narusza zgodności z prawem procesów przetwarzania danych następujących do odwołania.

Dane podane przez Państwa w formularzu kontaktowym zostają u nas do czasu kiedy poprosicie nas Państwo o ich usunięcie, odwołacie zgodę na ich przechowywanie lub powód ich przechowywania przestanie istnieć (np. po zakończeniu opracowywania Państwa zapytania). Powyższe nie narusza przepisów prawnych bezwzględnie obowiązujących, w szczególności przepisów dotyczących okresów przechowywania.

Kwestionariusz dla personelu i kwestionariusz do ustalenia potrzeby pielęgnacji

Na naszej stronie intrenetowej oferujemy bezpośrednie przekazywanie czy też Download kwestionariusza dla personelu, który jest  przeznaczony dla zainteresowanych pielęgniarzy, jak i kwestionariusza do ustalenia potrzeby pielęgnacji dla osób potrzebujących pielęgnacji. Jeżeli skorzystacie Państwo z tych możliwości, poinformujemy Państwa o Waszych prawach w ramach Państwa oświadczenia o udzieleniu zgody na przetwarzanie danych.

Następujące poniżej informacje są zatem tylko uzupełnieniem informacji udzielonych w ramach Państwa oświadczenia o udzieleniu zgody na przetwarzanie danych.

Celem pobierania, przechowywania i przekazywania danych jest wyłącznie pośredniczenie w zakresie świadczeń pielęgnacyjnych pomiędzy pielęgniarzami i osobami potrzebującymi pielęgnacji. Do realizacji tego celu następuje pomiędzy pielęgniarzami i osobami potrzebującymi pielęgnacji wymiana danych podanych przez Państwa, ponieważ z reguły powstaje zainteresowanie co do kwalifikacji zawodowych (ze strony osób potrzebujących pielęgnacji) czy też zainteresowanie co do stopnia inwalidztwa osoby podopiecznej jak i obciążenia (fizycznego), którego należy się spodziewać w danym przypadku.

Jeszcze raz wyraźnie wskazujemy na to, że przysługuje Państwu prawo do odwołania udzielonej zgody na przetwarzanie danych podanych przez Państwa w kwestionariuszu dla personelu czy w kwestionariuszu do ustalenia potrzeby pielęgnacji. Odnośnie odwołania tej zgody możecie się Państwo z nami kontaktować używając podanych przez nas powyżej danych kontaktowych.

Odwołanie zgody nie narusza zgodności z prawem przetwarzania danych dokonywanego na podstawie Państwa zgody, ktore następowało do chwili odwołania zgody. Podane nam dane przechowujemy do momentu odwołania przez Państwa zgody na przetwarzanie danych lub przez okres dłuższy, jeżeli jesteśmy do tego zobowiązani lub uprawnieni na podstawie przepisów prawa. W przypadku odwołania zgody na przetwarzanie danych niezwłocznie usuniemy wszystkie dane dotyczące stanu zdrowia.

 1. Narzędzia analizy i reklama

Google AdWords i Google Conversion-Tracking

Ta strona internetowa stosuje Google AdWords. AdWords to jest program reklamowy online firmy Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States (“Google”).

W ramach Google AdWords używamy tak zwanego Conversion-Tracking. Kiedy naklikniecie Państwo na włączone przez Google ogłoszenie, zostanie wstawione Cookie do Conversion-Tracking. Cookies to są małe pliki tekstowe, które są archiwizowane przez wyszukiwarkę internetową na komputerze użytkownika. Te Cookies tracą ważność po 30 dniach i nie służą już wtedy do identyfikacji użytkowników. Kiedy użytkownik wchodzi na określone strony tej strony internetowej i Cookie nie straciło jeszcze ważności, Google i my możemy zobaczyć, że użytkownik nakliknął na ogłoszenie i został przekierowany na stronę internetową ogłoszenia.

Każdy klient Google AdWords otrzymuje inny Cookie. Klienci AdWords nie mogą śledzić tych Cookies przez swoje strony internetowe. Informacje zebrane dzięki Conversion-Cookies służą do tworzenia statystyk Conversion dla klientów AdWords, którzy zdecydowali się na Conversion-Tracking. Klienci AdWords dowiadują się o ogólnej ilości użytkowników, którzy nakliknęli na ich ogłoszenie i zostali przekierowani na jedną ze stron zaopatrzoną w Conversion-Tracking-Tag. Klienci AdWords nie otrzymują jednak informacji, za pomocą których możnaby zidentyfikowac osoby użytkownikow. Jeżeli nie chcecie Państwo brać udziału w Tracking możecie odwołać zgodę na jego używanie w ten sposób, że zdezaktywizujecie w prosty sposób Cookie firmy Google Conversion-Tracking w wyszukiwarce internetowej pod „Ustawienia użytkownikow“. Wtedy nie będą Państwo ujmowani w statystykach Tracking.

Przechowywanie „Conversion-Cookies“ odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 litera f RODO. Administrator tej strony internetowej ma uzasadniony interes w przeprowadzaniu analizy zachowań użytkowników żeby zoptymalizować swoją ofertę w Internecie oraz swoje ogłoszenia reklamowe.

Więcej informacji o Google AdWords i Google Conversion-Tracking znajdziecie Państwo w Postanowieniach firmy Google o ochronie danych: https://www.google.de/policies/privacy/.

Możecie Państwo ustawić swoją wyszukiwarkę w ten sposób, że będziecie Państwo informowani o ulokowaniu Cookies i że zgodzą się Państwo na ulokowanie tylko pojedyńczych Cookies lub że wyłączą Państwo lokowanie Cookies w określonych przypadkach albo że wyłączą Państwo ich lokowanie całkowicie, albo że uaktywnią Państwo automatyczne usuwanie Cookies w chwili zamknięcia wyszukiwarki. Przy dezaktywowaniu Cookies może zostać ograniczona funkcjonalność tej strony internetowej.

Gdybyście mieli Państwo jeszcze inne pytania odnośnie ochrony danych w firmie Secursenior prosimy o telefon pod numer 0211/56 38 69 44 lub o e-mail na adres mail@secursenior.de

[1]  RODO: Rozporządzenie Podstawowe Unii Europejskiej o Ochronie Danych Osobowych – przypis tłum.

Kontakt

★★★★★

Telefon: +49 211/ 56 38 69 42
E-Mail: mail@secursenior.pl